کدام قله کدام اوج؟

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

در آن دهان سرد مکنده

به نقطه تلاقی و پایان نمیرسند؟

به من چه دادید ؛ ای واژه های ساده فریب

و ای ریاضت اندامها و خواهش ها؟

اگر گلی به گیسوی خود میزنم

از این تقلب ؛ از این تاج کاغذین

که بر فراز سرم بو گرفته است ؛ فریبنده تر نبود؟

                                *** 

/ 0 نظر / 2 بازدید